gizliilimler

havas-maji-wicca-reiki-
 
AnasayfaTakvimSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri)

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Reis
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 30
Kayıt tarihi : 03/09/10

MesajKonu: Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri)   Cuma Eyl. 03, 2010 3:09 pm

Güzelce Abdest alınıp:

7 istigfar ve
11 salevat

okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı,


işaretli yerlerde (“yenfüs” yazan yerlerde), hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün ] devam etmeli.

Her okumasının sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı,
Peygamber efendimizin ve
Şah-ı Nakşibend,
Ahmed Rifai
İmam-ı Rabbanî
hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli.

Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur
FATİHA

El hamdü lillahi rabbil Alemin. Er rahmanir rahiym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve dallin. Amin…

BAKARA 1-2-3-4-5

El hamdü lillahi rabbil Alemin. Er rahmanir rahiym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve dallin. Amin…

BAKARA 163-164

El hamdü lillahi rabbil Alemin. Er rahmanir rahiym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve dallin. Amin…

BAKARA 255-256-257

El hamdü lillahi rabbil Alemin. Er rahmanir rahiym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve dallin. Amin…

BAKARA 285-286

El hamdü lillahi rabbil Alemin. Er rahmanir rahiym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve dallin. Amin…


AL-İ İMRAN 18-19

Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım.
İnned dıne indellahil islamAL-İ İMRAN 18-19


sadece* İnneddine indellah-il-islam* kısmı okunacak

AL-İ İMRAN 18-19


sadece* İnneddine indellah-il-islam* kısmı okunacak


AL-İ İMRAN 26-27

Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa'* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa'* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey'in kadır.
Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab


AL-İ İMRAN 154

Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey'* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey'üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudurENAM 17

Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey'in kadır
ARAF 54-55-56

İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın. Üd'u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu'tedın. Ve la tüfsidu fil erdı ba'de ıslahıha ved'uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın.


TEVBE 51

Kul ley yüsıbena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun.

TEVBE 128-129

Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü'minıne raufür rahıym.
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym
YUNUS 107

Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıymHUD 56

İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha inne rabbı ala sıratım müstekıymİBRAHİM 12

Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun
İSRA 43

Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebıra.

İSRA 110-111

Kulid'ullahe evid'ur rahman eyyem ma ted'u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla. Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra.
MÜMİNUN 116-117-118

Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım. Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın..
ANKEBUT 60

Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım
RUM 17-18

Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun. Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun
FATIR 2

Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba'dih ve hüvel azızül hakım
Yasin 83


Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceunSaffat 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Vessaffati saffa. Fezzacirati zecra. Fettaliyati zikra. İnne ilaheküm le vahıd. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib. Ve hıfzam min külli şeytanim marid. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb. Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazibSaffat 180-181-182

Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun. Ve selamün alel murselın. Vel hamdü lillahi rabbil alemın.Fetih 27-28-29

Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba.Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda.Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azimRahman 33-34-35-36

Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibaHadid 1-2-3-4-5

Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu. Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun. Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun. Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun. Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umur


Haşr 21-22-23-24

Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymCin 1-2-3-4-5-6

Kul uhıye ileyye ennehusteme'a neferun minelcinni fekalu inna semı'na kur'anen 'aceben. Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden. Ve ennehu te'ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden. Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna 'alellahi şetatatan.
Ve enna zanenna en len tekulen'insu velcinnu 'alellahi kezibe.
Ve ennehü kene ricalüm minel insi yeuzüne biricali minel cinni fezedüühüm rehagga


Büruç 20-21-22

Vallahü min veraihim muhıytun. Bel hüve kur'anün meciydün.Fiy levhın mahfuz


İhlas

Kul hüvallahü ehad .Allahüs samed .Lem yelid ve lem yuled .Ve lem yekün lehu küfüven ehad

Felak

.Kul e'uzü birabbilfelak .Minşerri ma halak.Ve min şerri ğasikın iza vekab .Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad.Ve min şerri hasidin iza hasedNas

Kul e'uzü birabbinnas.Melikinnas .İlahinnas.Min şerrilvesvasil hannas .Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas .Minel cinnetivennas
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
Ayat-i Hırz (Korunma Ayetleri)
Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
gizliilimler :: Havas & Maji Formülleri :: Büyü Bozma Formülleri-
Buraya geçin: